Vnitřní řád

Vnitřní řád

Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

 

Název organizace:     Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

Sídlo:                          Boženy Němcové 1503/15, 789 01 Zábřeh

IČ:                              62352849

DIČ:                           CZ62352849

Právní  forma:          příspěvková organizace

Zřizovatel:                město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

Ředitelka:                  Petra Macháčková

Telefon:                     605 412 481, 721 200 488

Email:                        jidelnazabreh@seznam.cz

Hlavní účel organizace:

Organizace jako zařízení školního stravování poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy ke školskému zákonu a dalšími právními předpisy. Předmětem činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu organizace je výkon činnosti zařízení školního stravování, typu školní jídelna. 

Organizace je oprávněna zabezpečovat závodní stravování pro svoje zaměstnance a další osoby v souladu s ustanovením § 33 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 2,3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími právními předpisy.

Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel organizace. Tato činnost slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost je provozována pouze v souladu s platnými právními přepisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace. Doplňková činnost je prováděna na základě kalkulovaných cen, minimálně na úrovni úplných nákladů.

Školní jídelna se řídí:

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin

1. Informace o zařízení školního stravování

Hlavní činností školní jídelny je stravování žáků mateřských škol, základních škol, vlastních zaměstnanců, zaměstnanců škol a školských zařízení a v případě volné kapacity stravování cizích strávníků.

2. Provoz ŠJ

Pracovní doba ve školní jídelně je                6,00 – 14,30 hodin

Úřední hodiny pro styk se strávníky jsou      pondělí   -   pátek

                                                                       od 6.00 – 14:30 hodin

Výdej obědů pro žáky ZŠ denně od 11.30 - 13.45 hodin

Výdej obědů pro cizí strávníky od   11.00 - 11:30 hodin.

Výdej obědů pro žáky ZŠ v první den nemoci od 11.00 do 11.30 hodin

Žák ZŠ má nárok na stravu za zvýhodněnou (dotovanou) cenu pouze v době pobytu ve škole. Pro nemocného žáka lze oběd do jídlonosiče vyzvednout pouze první den nemoci, ostatní dny je povinen zákonný zástupce žáka stravu odhlásit.

3. Výše stravného

- cena za školní stravování žáků je určena výší finančního limitu

- u žáků základních a mateřských škol cena stravného odpovídá pouze hodnotě potravin, která je v souladu s finančním limitem na nákup potravin podle jejich věkové skupiny. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (období od 1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku podle přílohy č. 2 Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění pozdějších předpisů.

- cena pro cizího strávníka je určena kalkulacemi stravy, které jsou stanoveny každoročně a to s přihlédnutím k nákladům na stravování minulého roku.               

                                   

4. Úhrada stravného

Úhrada stravného se provádí měsíčně předem:

inkasováním částek ze sporožirových nebo jiných bankovních účtů  na základě předchozího povolení inkasa strávníkem nebo zástupcem nezletilého strávníka. Inkaso probíhá k 15. dni v měsíci. Záloha k inkasu se rovná -  cena oběda x počet stravovacích dní v následujícím měsíci. /mimo školní prázdniny, předem hlášené ředitelské volno/. Peníze za odhlášenou stravu budou odečteny od zálohy na další měsíc

-v hotovosti – v pokladně jídelny ve výše uvedených úředních hodinách

-fakturací -   na základě předem uzavřených smluv

-bankovním převodem – č.ú. 0100107091/0800, v. s. přidělí strávníkovi v kanceláři stravného.

5. Přihlášení ke stravování

Každý strávník se musí ke stravování přihlásit 24 hodin předem. Jakékoliv změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy, zejména změny čísla účtu, příjmení, bydliště je strávník povinen neprodleně nahlásit v kanceláři školní jídelny. Přihlásit oběd si může strávník i na www.strava.cz pokud má přidělené osobní přihlašovací údaje a na svém stravovacím kontu dostatečný finanční obnos. Nelze si objednat stravu, kterou vznikne dluh ve školní jídelně.

6. Objednání stravy

Školní jídelna vaří 2 druhy jídel. Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky. Výběr ze dvou druhů jídel je možný pro všechny dospělé strávníky a žáky, kteří dovrší v daném školním roce11 let věku.  Pokud má strávník zájem o oběd č. 2, je třeba si ho objednat předem.

Jídelní lístky bývají vyvěšovány ve školní jídelně nebo jsou přístupné na internetové adrese: www.strava.cz  po zadání čísla 889 přiděleného školní jídelně, nebo na www.jidelna-zabreh.cz . Objednávání se provádí přiložením čipu k objednávacímu boxu umístěného na jídelně. Ve školní jídelně lze využívat výběru jídel i prostřednictvím internetu na stránkách www.strava.cz. K realizaci tohoto způsobu výběru jídel je nutno navštívit kancelář školní jídelny a získat přístupové údaje ke svému stravovacímu kontu. Ve výjimečných případech, (nemoc personálu, živelná pohroma, nebo v období prázdnin) připravuje jídelna pouze 1 druh jídla. Zakoupený oběd v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen, hodnota oběda se automaticky odečítá z konta strávníka. Odečtení neodebraného oběda nelze již opravit a nepřísluší za něj finanční náhrada.

7. Odhlášení ze stravování

Odhlášení stravy lze provést nejméně 24 hodin předem a to osobně v kanceláři školní jídelny, telefonicky, nebo přes www.strava.cz. V případě nemoci lze stravu odhlásit téhož dne nejpozději do 7,30 hodin. Z provozních a časových důvodů nelze realizovat jednotlivé odhlášky zaslané prostřednictvím e-mailové pošty nebo sms zprávou. Žáci mají nárok na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem ve škole a školském zařízení. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání dotovaného oběda.  Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, nebo do jednorázových krabiček za poplatek, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit.. Pokud by rodiče měli zájem o odebírání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí zaplatit plnou cenu obědu jako cizí strávník. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován.

8. Stravovací čip

Po přihlášení strávníka ke školnímu stravování si v pokladně školní jídelny, nebo u školníka základní školy strávník zakoupí stravovací čip. Poplatek za čip je 150,- slouží jako vratná záloha. Tento čip nezbytně potřebuje k odebrání stravy, popř. navolení druhu obědu na následující dny. Čip platí po celou dobu školní docházky, pokud není poškozen.  Stane-li se, že čip je opotřebován nebo poškozen, je povinností každého strávníka zakoupit si čip nový, jelikož zničený čip může způsobit poškození čtecího zařízení a tato oprava je nákladná a může být připsána k úhradě strávníkovi.

V případě zapomenutého čipu si může strávník vyzvednout náhradní stravenku u objednávacího boxu po zadání přihlašovacích údajů. Upozorňujeme strávníky na možnost odběru 3 kusů náhradních stravenek v měsíci bezplatně. Každá další náhradní stravenka je zpoplatněna manipulačním poplatkem 5,-Kč /náklady na papír, barvu opotřebení a údržba elektronického zařízení.

Při ztrátě nebo poškození si však musí koupit čip nový. Každou ztrátu čipu by měl strávník ve svém zájmu co nejdříve nahlásit v pokladně, nebo dozoru ve školní jídelně, aby mohla být zablokována a nemohla být zneužita. Za zneužití nenáleží vlastníkovi čipu žádná náhrada. Upozorňujeme strávníky, aby si ve vlastním zájmu změnili svoje přístupové heslo a dále ho nesdělovali.

9. Stav konta

Každý strávník si může zjistit stav konta:

- denně na obrazovce objednávacího boxu, nebo prostřednictvím portálu www.strava.cz

10. Jídelní lístek

Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných druhů potravin. Pestrost je upravována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se na střídání jídel masitých, bezmasých a zeleninových. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možností co nejčastěji. Strávník má nárok na oběd v případě, že je řádně v termínu objednán a zaplacen.

11. Výdej obědů

Při výdeji obědů si strávníci vezmou podnos a řadí se k výdejnímu okénku. Stravovací čip přiloží ke čtečce. Pokud mají řádně přihlášen oběd, kuchařka jim oběd vydá. Pokud čtecí jednotka vykáže nějakou nepřesnost, obrátí se strávník na pracovníka, který vykonává dozor ve školní jídelně, nebo na pracovníka v kanceláři školní jídelny. Strávník si vydaný oběd položí na podnos, vezme si doplněk k obědu (ovoce, salát, desert apod.) a odchází od výdejního okénka k volnému místu u stolu. Pokud má strávník zájem o přídavek, je mu vyhověno, ale dostane přídavek jen toho jídla, které měl objednané. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. Odnášení nádobí a jídla z jídelny je zakázáno.  Pokrm je určen k přímě spotřebě v jídelně. Osoby, které nemají zakoupenou stravu, mají vstup do jídelny zakázán.

12. Výdej obědů do jídlonosičů

Strávník, který požaduje výdej obědu do jídlonosiče má možnost pouze v exportní místnosti jídelny. Výdej do vlastních nádob je pouze v čase 11:00 – 11:30 z exportní místnosti. Vstup do jídelny je pro výdej do vlastních nádob zakázán. Strávník je povinen si tento jídlonosič rozložit a předat jej vydávajícímu personálu, který mu stravu vydá. Jiný způsob není možný. Strávníci jsou odpovědni za čistotu svých gastronádob. Je možné vydat oběd do jednorázových krabiček a to za poplatek. Vydaný oběd je určen k okamžité spotřebě.

13. Dohled

Dohled ve školní jídelně zajišťuje zaměstnanec školní jídelny.  Sleduje chování od příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dále zamezují vstupu nepovolaným osobám do jídelny, zajišťují kázeň strávníků včetně dodržování hygienických a kulturně stravovacích návyků. Případné pochybnosti a závady konzultují s ředitelkou školní jídelny. Pokud během výdeje dojde ke znečištění stolů, židlí, podlahy oznámí dohled ve školní jídelně tuto skutečnost vedoucí provozu, která zajistí příslušný úklid.

14. Chování žáků

V prostorách školní jídelny se všichni strávníci řídí tímto vnitřním řádem. Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly a tak, aby nedošlo k úrazu. Po dobu výdeje dodržují strávníci pokyny dohledu. Jedí klidně, ale neotálejí s jídlem;  při jídle neruší hlasitým hovorem, netelefonují, bez vážného důvodu nevracejí zbytky, nevynášejí jídlo a ovoce z jídelny. Po odnesení použitého nádobí neprodleně opustí jídelnu. Nárok na připravený nápoj mají pouze strávníci, kteří mají zaplacený oběd.

15. Bezpečnost v jídelně

Dohled nad strávníky vykonává zaměstnanec školní jídelny.  V případě úrazu v jídelně jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu dohlížejícímu zaměstnanci, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Dále nahlásí úraz ředitelce školní jídelny. Provede zápis do knihy úrazů. Po jeho zdokumentování dohlížející nahlásí úraz zákonnému zástupci žáka. Do školní jídelny je zakázáno vodit psy a jiná domácí zvířata.

16. Ochrana majetku

Strávníci používají majetek školy a školní jídelny pouze za účelem stravování. Jsou povinni šetřit majetek a vybavení jídelny. Škodu na majetku, kterou způsobí strávník z nedbalosti nebo úmyslně, je povinen strávník nebo jeho zákonný zástupce v plné výši uhradit. Do školní jídelny je zakázané nosit mobilní telefony.

17. Doba prázdnin, ředitelské volno

V těchto dnech jsou žáci automaticky odhlášeni. Pokud mají zájem se v tyto dny stravovat, hradí plnou cenu obědu jako cizí strávník dle platného ceníku. O termínech, kdy je jídelna uzavřená, jsou strávníci předem informováni školou nebo na internetových stránkách.

Ředitelství školy seznámí školní jídelnu s konáním mimořádných akcí, ředitelského volna a mimořádných prázdnin s týdenním předstihem. Hromadné odhlášky vyžadují změny v objednávání potravin.

18. Vyúčtování z odhlášené obědy

Vyúčtování se provádí u všech trávníků kromě fakturovaných těmito způsoby:

  • u inkasovaných částek z účtů vrácením přeplatků.
  • při platbách v hotovosti vrácením přeplatků přes pokladnu.
  • Strávník-jeho zákonný zástupce, který ukončil docházku do školní jídelny, přechod na jinou školu, přestěhování se, je povinen tuto skutečnost prokazatelně oznámit předem (zejména strávníci se svolením k inkasu stravného).

Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je umístěn na viditelném místě u pokladny ŠJ a na webových stránkách www.jidelna-zabreh.cz a každý strávník (zákonný zástupce) má povinnost se s tímto vnitřním řádem seznámit. To, že se strávník přihlásí ke stravování, znamená, že se s tímto vnitřním řádem řádně seznámil. 

Aktuální ceník stravného strávníci naleznou na www.jidelna-zabřeh.cz.

Připomínky strávníků, zákonných zástupců je možné projednat s vedoucí provozu popřípadě s ředitelkou školní jídelny ihned, telefonicky nebo osobně po sjednání schůzky.  

V případě nevhodného chování žáků v prostorách jídelny a neuposlechnutí napomenutí dohledu v jídelně, je strávník povinen na vyzvání dohledu nebo pracovníků jídelny předložit čip na výdej obědů nebo jiný průkaz. V případě opakujícího se porušování kázně v jídelně, bude takový strávník vyloučen ze školního stravování. V případě nedodržování vnitřního řádu cizími strávníky je v pravomoci ředitelky zařízení, vyloučit strávníka ze stravování.

Ve vlastním zájmu dbejte na bezpečnost osobních přístupových dat na stránkách www.strava.cz tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

V Zábřehu 1. 9. 2023

                                  

Petra Macháčková

ředitelka školní jídelny

Ceník

Příloha k vnitřnímu řádu školní jídelny

CENY OBĚDŮ žáci ZŠ   

skupina 7 - 10 let          30,-            
skupina 11 - 14 let        35,-                      
skupina 15 let                40,-       

svačina pro žáky ZŠ     35,-

Ceny stravy pro MŠ 2023

Skupina 3-6 let   

přesnídávka 15,- (cena ranní přesnídávky zahrnuje jídlo 11,- a celodenní pitný režim 4,-)

oběd 25,-

svačina  11,-

cena za celodenní stravu 51,-

Skupina 7 let  

přesnídávka 16,- (cena ranní přesnídávky zahrnuje jídlo 12,- a celodenní pitný režim 4,-)

oběd 30,-

svačina  12,-

cena za celodenní stravu 58,-

Ceny obědů pro cizí strávníky

Cena pro cizího strávníka 95,-

Cena pro cizího strávníka s dopravou 106,-

Cena pro cizího strávníka Box s dopravou 115,-

Krabička 20,-