Vnitřní řád

Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

Identifikační údaje:
Název organizace:
Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15
Sídlo: Boženy Němcové 1503/15, 789 01 Zábřeh
IČ: 62352849
DIČ: CZ62352849
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh
Ředitelka: Petra Macháčková
Telefon: 583 416 523, 721 200 488
Email: jidelnazabreh@seznam.cz

Hlavní účel organizace:

Organizace jako zařízení školního stravování poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy ke školskému zákonu a dalšími právními předpisy. Předmětem činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu organizace je výkon činnosti zařízení školního stravování, typu školní jídelna.  
Organizace je oprávněna zabezpečovat závodní stravování pro svoje zaměstnance a další osoby v souladu s ustanovením § 33 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 2,3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími právními předpisy.
Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel organizace. Tato činnost slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost je provozována pouze v souladu s platnými právními přepisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace. Doplňková činnost je prováděna na základě kalkulovaných cen, minimálně na úrovni úplných nákladů. 
Školní jídelna se řídí:

 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin 

1. Informace o zařízení školního stravování
Hlavní činností školní jídelny je stravování žáků mateřských škol, základních škol, vlastních zaměstnanců, zaměstnanců škol a školských zařízení a v případě volné kapacity stravování cizích strávníků. 

2. Provoz ŠJ
Pracovní doba ve školní jídelně je
6:00 – 14:30 hodin
Úřední hodiny pro styk se strávníky:
pondělí  - pátek 
od 6:00 - 14:30 hodin

Výdej obědů pro žáky ZŠ denně od 11.15 - 13.45 hodin
Výdej obědů pro cizí strávníky od 11.00 - 12.00 hodin, pouze do čistých jídlonosičů a pouze s exportní místnosti. Výdej do jídlonosičů v jídelně není možný. 
Výdej obědů pro nemocné strávníky v první den nemoci od 11.00 do 12.00 hodin pouze z exportní místnosti.
Strávník má nárok na stravu za zvýhodněnou cenu pouze v době pobytu ve škole. Pro nemocné strávníky lze oběd do jídlonosiče vyzvednout pouze první den nemoci. Strávník nebo zákonný zástupce je povinen obědy v době nepřítomnosti či nemoci odhlásit

3. Výše stravného

 • cena za školní stravování žáků je určena výší finančního limitu 
 • u žáků základních a mateřských škol cena stravného odpovídá pouze hodnotě potravin, která je v souladu s finančním limitem na nákup potravin podle jejich věkové skupiny. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (období od 1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku podle přílohy č. 2 Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 ve znění pozdějších předpisů.
 • cena pro cizího strávníka je určena kalkulacemi stravy, které jsou stanoveny každoročně s přihlédnutím k nákladům na stravování minulého roku

4. Úhrada stravného
Úhrada stravného se provádí měsíčně předem:

 • inkasováním částek ze sporožirových nebo jiných bankovních účtů na základě předchozího povolení inkasa strávníkem nebo zástupcem nezletilého strávníka. Inkaso probíhá k 15 dni v měsíci. Záloha k inkasu se rovná -  cena oběda x počet stravovacích dní v následujícím měsíci. /mimo školní prázdniny, předem hlášené ředitelské volno/. Peníze za odhlášenou stravu budou odečteny od zálohy na další měsíc
 • v hotovosti – v pokladně jídelny ve výše uvedených úředních hodinách
 • fakturací -   na základě předem uzavřených smluv
 • bankovním převodem - č.ú 0100107091/0800, v.s. přidělí strávníkovi v kanceláři stravného, do poznámky uvést jméno strávníka.

5. Přihlášení ke stravování
Každý strávník se musí ke stravování přihlásit 24 hodin předem. Jakékoliv změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy, zejména změny čísla účtu, příjmení, bydliště je strávník povinen neprodleně nahlásit v kanceláři školní jídelny. Přihlásit oběd si může strávník i na www.strava.cz pokud má přidělené osobní přihlašovací údaje a na svém stravovacím kontu dostatečný finanční obnos. Nelze si objednat stravu, kterou vznikne dluh ve školní jídelně.

6. Objednání stravy
Školní jídelna vaří 2 druhy jídel. Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky. Výběr ze dvou druhů jídel je možný pro všechny dospělé strávníky a žáky, kteří dovrší v daném školním roce 11 let věku.  Pokud má strávník zájem o oběd č. 2, je třeba si ho objednat předem.
Jídelní lístky bývají vyvěšovány ve školní jídelně nebo jsou přístupné na internetové adrese: www.strava.cz  po zadání čísla 889 přiděleného školní jídelně,
nebo na www.jidelna-zabreh.cz . Objednávání se provádí přiložením čipu do objednávacího boxu umístěného na jídelně a navolením příslušného čísla obědu. Ve školní jídelně lze využívat výběru jídel i prostřednictvím internetu na stránkách www.strava.cz. K realizaci tohoto způsobu výběru jídel je nutno navštívit kancelář školní jídelny a získat přístupové údaje ke svému stravovacímu kontu. Ve výjimečných případech, (nemoc personálu, živelná pohroma, nebo v období prázdnin) připravuje jídelna pouze 1 druh jídla. Zakoupený oběd v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen, hodnota oběda se automaticky odečítá z konta strávníka. Odečtení neodebraného oběda nelze již opravit a nepřísluší za něj finanční náhrada.

7. Odhlášení ze stravování
Odhlášení stravy lze provést nejméně 24 hodin předem a to osobně v kanceláři stravenek. Telefonicky lze odhlásit bez nároku na pozdější reklamaci. V případě nemoci lze stravu odhlásit téhož dne nejpozději do 7,30 hodin. Další možností je odhlášení prostřednictvím portálu www.strava.cz v rámci přidělených osobních přihlašovacích údajů. Z provozních a časových důvodů nelze realizovat jednotlivé odhlášky zaslané prostřednictvím emailové pošty. Žáci mají nárok na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem ve škole a školském zařízení. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání dotovaného oběda.  Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit a to pouze v čase 11:00-12:00 v exportní místnosti. Pokud by rodiče měli zájem o odebírání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí zaplatit plnou cenu obědu jako cizí strávník. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován.

8. Stravovací čip
Po zaevidování si v pokladně školní jídelny strávník zakoupí stravovací  čip. Tento čip nezbytně potřebuje k odebrání stravy, popř. navolení druhu obědu na následující dny. Čip  platí po celou dobu školní docházky, pokud není poškozen. Stane-li se, že čip je opotřebován nebo poškozen, je povinností každého strávníka zakoupit si čip nový, poněvadž zničený čip může způsobit poškození čtecího zařízení a tato oprava je nákladná a může být připsána k úhradě strávníkovi. 

V případě zapomenutého čipu si může strávník vyzvednout náhradní stravenku u objednávacího boxu po zadání přihlašovacích údajů. Upozorňujeme strávníky na možnost odběru 3 kusů náhradních stravenek v měsíci bezplatně. Každá další náhradní stravenka je zpoplatněna manipulačním poplatkem 5,-Kč /náklady na papír, barvu opotřebení a údržba 
elektronické stravenkářky/.

Při ztrátě nebo poškození si však musí koupit čip nový. Každou ztrátu (čipu) by měl strávník ve svém zájmu co nejdříve nahlásit v pokladně, aby mohla být zablokována a nemohla být zneužita. Za zneužití nenáleží vlastníkovi čipu žádná náhrada. Upozorňujeme strávníky, aby si ve vlastním zájmu změnili svoje přístupové heslo a dále ho nesdělovali.

9. Stav konta
Každý strávník si může zjistit stav konta:

 • denně na obrazovce objednávacího boxu
 • nebo prostřednictvím portálu www.strava.cz a osobních přihlašovacích údajů

10. Jídelní lístek
Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných druhů potravin. Pestrost je upravována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se na střídání jídel masitých, bezmasých a zeleninových. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možností co nejčastěji. Strávník má nárok na oběd v případě, že je tento řádně v termínu objednán a zaplacen. 

11. Výdej obědů
Při výdeji obědů si strávníci vezmou podnos a řadí se k výdejnímu okénku. Stravovací čip přiloží ke čtečce. Pokud mají řádně přihlášen oběd, kuchařka jim oběd vydá. Pokud čtecí jednotka vykáže nějakou nepřesnost, obrátí se strávník na pracovníka dohledu. Strávník si vydaný oběd položí na podnos, vezme si doplněk k obědu (ovoce, salát, desert apod.) a odchází od výdejního okénka k volnému místu u stolu. Pokud má strávník zájem o přídavek, je mu vyhověno, ale dostane přídavek jen toho jídla, které měl objednané a to na nový talíř.  Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. Odnášení nádobí a jídla z jídelny není dovoleno.  Pokrm je určen k přímě spotřebě v jídelně. Osoby, které nemají zakoupenou stravu, mají vstup do jídelny zakázán.

12. Výdej obědů do jídlonosičů
Strávník, který požaduje výdej obědu do jídlonosiče je povinen si tento jídlonosič rozložit a předat jej vydávajícímu personálu, který mu stravu vydá. Jiný způsob není možný a oběd vydán nebude. Strávníci, kteří si jídlo odnášejí v jídlonosiči bezprostředně po jeho odebrání opustí prostory exportní místnosti. Výdej do vlastních nádob je možný pouze v exportní místnosti a pouze v čase 11:00 - 12:00.

13. Dohled
Dohled ve školní jídelně zajišťuje zaměstnanec školní jídelny.  Sleduje chování od příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dále zamezují vstupu zákonných zástupců do jídelny, zajišťují kázeň strávníků včetně dodržování hygienických a kulturně stravovacích návyků. Případné pochybnosti a závady konzultují s vedoucí provozu dané jídelny. Pokud během výdeje dojde ke znečištění stolů, židlí, podlahy oznámí dohled ve školní jídelně tuto skutečnost vedoucí kuchařce, která zajistí příslušný úklid.

14. Chování žáků
V prostorách školní jídelny se všichni strávníci řídí tímto vnitřním řádem. Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly a tak, aby nedošlo k úrazu. Po dobu výdeje dodržují strávníci pokyny dohledu. Jedí klidně, ale neotálejí s jídlem;  při jídle neruší hlasitým hovorem, netelefonují, bez vážného důvodu nevracejí zbytky, nevynášejí jídlo a ovoce z jídelny. Po odnesení použitého nádobí neprodleně opustí jídelnu. Nárok na připravený nápoj mají pouze strávníci, kteří mají zaplacený oběd.

15. Bezpečnost v jídelně
Dohled nad strávníky vykonává zaměstnanec školní jídelny.  V případě úrazu v jídelně jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu dohlížejícímu zaměstnanci, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Dále nahlásí úraz ředitelce školní jídelny. Provede zápis do knihy úrazů . Po jeho zdokumentování dohlížející nahlásí úraz zákonnému zástupci žáka. Do školní jídelny je zakázáno vodit psy a jiná domácí zvířata.

16. Ochrana majetku
Strávníci používají majetek školy a školní jídelny pouze za účelem stravování. Jsou povinni šetřit majetek a vybavení jídelny. Škodu na majetku, kterou způsobí strávník z nedbalosti nebo úmyslně, je povinen strávník nebo jeho zákonný zástupce v plné výši uhradit.

17. Doba prázdnin, ředitelské volno
V těchto dnech jsou žáci automaticky odhlášeni. Pokud mají zájem se v tyto dny stravovat, hradí plnou cenu obědu jako cizí strávník dle platného ceníku. O termínech, kdy je jídelna uzavřená, jsou strávníci předem informováni školou nebo na internetových stránkách. 
Ředitelství školy seznámí školní jídelnu s konáním mimořádných akcí, ředitelského volna
a mimořádných prázdnin s týdenním předstihem. Hromadné odhlášky vyžadují změny v objednávání potravin.

18. Vyúčtování z odhlášené obědy
Vyúčtování e provádí u všech trávníků kromě fakturovaných těmito způsoby:

 • u inkasovaných částek z účtů vrácením přeplatků na příslušné účty ob jeden měsíc
 • při platbách v hotovosti vrácením přeplatků přes pokladnu proti podpisu v určeném termínu.

Strávník-jeho zákonný zástupce, který ukončil docházku do školní jídelny, přechod na jinou školu, přestěhování se je povinen tuto skutečnost prokazatelně oznámit předem (zejména strávníci se svolením k inkasu stravného).

Závěrečné ustanovení
Vnitřní řád školní jídelny je umístěn na viditelném místě u pokladny ŠJ a na webových stránkách www.jidelna-zabreh.cz a každý strávník (zákonný zástupce) má povinnost se s tímto vnitřním řádem seznámit. To, že se strávník přihlásí ke stravování znamená, že se s tímto vnitřním řádem řádně seznámil.  
Připomínky strávníků, zákonných zástupců je možné projednat s hlavní kuchařkou popřípadě s ředitelkou školní jídelny ihned, telefonicky nebo osobně po sjednání schůzky.   
V případě nevhodného chování žáků v prostorách jídelny a neuposlechnutí napomenutí dohledu v jídelně, je strávník povinen na vyzvání dohledu nebo pracovníků jídelny předložit čip na výdej obědů nebo jiný průkaz. V případě opakujícího se porušování kázně v jídelně, bude takový strávník vyloučen ze stravování. V případě nedodržování vnitřního řádu cizími strávníky je v pravomoci ředitelky zařízení, vyloučit strávníka ze stravování.

Ve vlastním zájmu dbejte na bezpečnost osobních přístupových dat na stránkách www.strava.cz tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

V Zábřehu  1.9.2021

Petra Macháčková
ředitelka školní jídelny