Prohlášení o zpracování osobních údajů

Správce údajů
Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, 789 01 Zábřeh, IČO 62352849 
je příspěvková organizace zřizovaná městem Zábřeh, jejíž hlavní působností je školní stravování. V rámci této působnosti zpracováváme jako správce osobní údaje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), a to primárně na základě právních povinností. Toto prohlášení je účinné od 25. 5. 2018 a je vydáno v souladu s GDPR za účelem zajištění informační povinnosti školy jako správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.

Odpovědnost správce
Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15
(dále jen „správce“), jako správce osobních údajů, zavedla vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména aby eliminovala neoprávněný nebo nahodilý přístup k osobním údajům, jejich zničení, pozměnění nebo zneužití. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný přístup a respektování pravidel systémů zabezpečení osobních údajů.
Zpracování osobních údajů provádí správce a jeho zaměstnanci nebo na základě jeho pokynů jednotliví zpracovatelé a jejich zaměstnanci. Osobní údaje se zpracovávají manuálně a rovněž prostřednictvím výpočetní techniky. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 1. datové schránky, ID pd8435k
 2. elektronickým podáním přes e-mail na adrese jidelnazabreh@seznam.cz  (s ověřeným elektronickým podpisem)
 3. písemně v podatelně školy nebo poštou na adrese (s úředně ověřeným podpisem) Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15,789 01 Zábřeh
 4. ústně přímo u ředitelky jídelny

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Tereza Honsová
email: tereza.honsova@muzabreh.cz
tel: 583 468 165

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu 
s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. 
Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. 

Vaše práva
Každý subjekt údajů má dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 právo na:

 1.  přístup k osobním údajům (čl. 15) umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, z jakých zdrojů je získal, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování, příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Subjekty údajů jsou také informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.
 2.  opravu (doplnění) osobních údajů (čl. 16) umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce musí zajistit provedení opravy (doplnění) bez zbytečného odkladu.
 3. výmaz osobních údajů / právo být zapomenut (čl. 17)  umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:
  • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování
  • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
  • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
  • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana
 4. V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.
 5.  omezení zpracování osobních údajů (čl. 18)  ukládá správci omezit zpracovávání osobních údajů z následujících důvodů:
  • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů
  • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával)
  • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
  • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.
 6.  vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21) umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů
 7. přenositelnost údajů (čl. 20) umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě
 8. odvolání souhlasu (čl. 7) přičemž není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním 
 9. podat stížnost u dozorového úřadu, t.j. Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77)

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Zpracování většiny údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích nám přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, kterou jsou povinny vést i samostatné ŠJ). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození 
a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu 
pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují pověření zaměstnanci školy, údaje ze školní matriky jsou předávány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
a dalším institucím dle požadavků právních předpisů ČR.
Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další nezbytné údaje. S těmito údaji pracují pověření zaměstnanci jídelny, případně jsou předávány z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám dalším institucím dle požadavků právních předpisů ČR. 
Dále v oprávněném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například prezentace jídelny, informování na webových stránkách jídelny. S těmito údaji pracují pouze pověření zaměstnanci jídelny, v případě mimořádné akce pořádané jídelnou je předáváme např. jinému stravovacímu zařízení. 

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. 
Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie. 

Na základě zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění,  § 301 jsou zaměstnanci povinni

 1. pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané  v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
 2. využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně  a včas pracovní úkoly,
 3. dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
 4. řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

V souladu s oprávněným zájmem zaměstnavatele Školní jídelny Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh, plnit povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), informuje tímto zaměstnavatel zaměstnance o povinnostech vyplývajících z tohoto nařízení, především chránit veškeré osobní údaje, se kterými se při plnění pracovních povinností seznámí. 

Petra Macháčková
Ředitelka školní jídelny